adj.

victorious, bright, signal;

s.

famous conqueror.

adj.

καλλίνικος victor egregius. Բարեյաղթ. յաղթական. տիրապէս յաղթօղ. քաջ.

Եւ քեզ միայնոյ քաջայաղթ եւ ճշմարիտ հովուիդ հետեւել, (Պտրգ.։)

Զօրքն հայոց եւ զօրագլուխք քաջայա՞ղթք իցեն, եթէ յամրեղք. (Ղեւոնդ.։)

Քաջայաղթ նահատակքն՝ սահակ եւ համազասպ. (անդ։)