s.

laceration, tearing.

s.

Քանցելն.

Տեսից զչարաչար քանցումն մարմնոյ իմոյ։ Տե՛ս զքանցումն կողից քոց։ Ի քանցումն քերանաց կողից ձերոց. (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քանցումն քանցմունք
accusatif քանցումն քանցմունս
génitif քանցման քանցմանց
locatif քանցման քանցմունս
datif քանցման քանցմանց
ablatif քանցմանէ քանցմանց
instrumental քանցմամբ քանցմամբք