s.

hunger;

adj.

hungry;
— դժնդակ, ուժգին, անհնարին, violent, canine, ravenous, appetite, or hunger;
յուղել զ—, to excite, sharpen or quicken the appetite;
—իւ հարկանիլ, to be hunger-beaten, to be or feel hungry;
մեռանել առ —ոյն, to starve, to die of starvation;
հարկանել զ—, to stay or satiate hunger.

s.

λιμός fames. Նօթի գոլն. կարօտութիւն եւ տենչ ուտելոյ. անսաղութիւն. սով. անօթութիւն.

Ի քաղց եւ ի ծարաւ։ Խոտորեսցի յաջակողմն իւր առ քաղցի. (՟Բ. Կոր. ՟Ժ՟Ա. 27։ Ես. ՟Թ. 20։)

Ի քաղցոյն նեղիլն։ Չեւ եւս քաղցին զգային։ Գալ ի թղենին վասն քաղցոյն։ Քաղցիւ եւ ծարաւով. (Ոսկ. մտթ.։ Ոսկ. յհ.։)

Վասն քաղցոյ ծարաւին. (Մանդ. ՟Ը։)

Քաղցն եւ ծարաւն եւ քունն ... Ծարաւոյ եւ քաղցոյ եւ քնոյ. (Յհ. իմ. երեւ.։)

Որ ի քաղցին հաց կարկայէր. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է)

Որք աղքատին առաւել քաղցի լինին պատճառ։ Ընդ բազմօրեայ քաղցի նոցին։ Փոխան ժուժկալութեան նոցին քաղզոյ եւ ծարաւոյ. (Շ. թղթ.։ Յիսուս որդի.։ Շ. տաղ.։)

Զժուժկալութիւնն ի քաղցոյ. (Վրք. հց. ձ։)

Սորա քաղցոյն. (Վրք. հց. ձ։)

Սորա քաղցոյն լրումն է տենչանք թագաւորութեան եւ իշխանութեան. (Լմբ. սղ.։)

adj.

ՔԱՂՑ. ա. Քաղցեալ. նօթի. նքողեալ. քաղցած, անօթի. աճ.

Իսկապէս ամենայն ազք մարդկան քա՛ղց եւ կարօ՛տ էին քաղցրաճնշնկ պտղոյն. (Եպիփ. ծն.։)

Քաղցք եւ ծարաւի եմք կենացն բանի. (Ճ. ՟Ը.։)

Զքաղցսն կերակրէր, զմերկսն զգեցուցանէր. (Սկեւռ. ի լմբ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արծաթքաղցութիւն, ութեան

Եզնաքաղց

Ընչաքաղց, ից

Ընչաքաղցութիւն, ութեան

Շնքաղց, ու

Քաղցական, աց

Քաղցանամ

Քաղցաւոր

Քաղցեալ

Քաղցելաբար

Քաղցենամ, եցայ

Քաղցեցուցանեմ, ուցի

Քաղցկեղ, ի

Քաղցնում, եայ

Քաղցու, ոյ

Քաղցուենի, նւոյ, նեաց

Քաղցութիւն, ութեան

Քաղցումն, ման

Քաղցուցանեմ, ուցի

Քաղցր, ցու, քաղցունք, ունց

Voir tout