adj.

agreeable to the taste, sweet to the palate.

adj.

ՔԱՂՑՐԱԽՈՐԺ ՔԱՂՑՐԱԽՈՐԺԱԿ ՔԱՂՑՐԱԽՈՐԺԵԼԻ. Քաղցրութեամբ ախորժելի. քաղցր եւ ախորժական.

Քաղցրախորժ պտղովն իւրով քաղցրացոյց. (Երզն. լս.։)

Հայելի ծայրադիտակ՝ քաղցրախորժակ՝ անբիծ անշազախ. (Մաքս. եկեղ.։)

Քաղցրախորժելի անուամբն զընթացս բանիս ուղղեմք. (Երզն. լս.։)