s.

temperature.

s.

εὑκρασία temperies. Բարեխառնութիւն.

Յաղագս օդոյ քաղցրախառնութեան։ զառ ի յօդն քաղցրախառնութիւն։ զքաղցրախառնութիւն օդոյդ կարգեալ բաշխեաց։ Անձրեւք ի ժամու եւ քաղցրախառնութիւնք օդոց ի վերայ տարեւօր ժամանակացն լիցին. (Փիլ.։)

Յորոցլ օդոցն քաղցրախառնութիւն փչեցեալ. (Խոր. ՟Գ. 62։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif քաղցրախառնութիւն քաղցրախառնութիւնք
accusatif քաղցրախառնութիւն քաղցրախառնութիւնս
génitif քաղցրախառնութեան քաղցրախառնութեանց
locatif քաղցրախառնութեան քաղցրախառնութիւնս
datif քաղցրախառնութեան քաղցրախառնութեանց
ablatif քաղցրախառնութենէ քաղցրախառնութեանց
instrumental քաղցրախառնութեամբ քաղցրախառնութեամբք