adj.

Որ գործէ զքաղցր ինչ, իմա՛ զմեղր.

Գործասէր եւ քաղցրագործ մեղուն, որ ի խորսխէ աշխատութեանն իւրոյ քաղցրացոյց զեկեղեցի սուրբ. (Պրոկղ. յոսկ.։)