s.

galbanum;
— երեւելի, transparent -.

s.

καλβάνη galbanum, -us. (յորմէ առ յետինս գրի եւ Գավբանոս) Հոյզն կամ խիժ ծառոյ ծխանելի.

Ստաշխն եւ եղունդն, եւ զքաղբանն զանոյշ, եւ զկնդրուկն զերեւելի. (Ել. ՟Զ. 34։)

որպէս զքաղբան եւ զեղունկն եւ զտաշխն. (Սիրաք. ՟Ի՟Դ. 21։)

Զքաղբան երեւելի (այսինքն թափանցիկ), կամ զխառնուածոյն զայն խունկ. (Բրս. սղ.) (ուր լիբանոն)։

Խունկ էին քաղբանն, ստաշխն. (Վրդն. սղ.։)

cf. ՈՒՊԱՆ։