pl. s.

les villettes.

s.

յոքնականն վերնոյն. Քաղաքիկք. քաղաքկունք. քաղաքիկներ.

Որք միանգամ ի քաղքակնեարդ են մարդիկ, գան առ քեզ։ Եւ ոմանք եկեալ ի քաղաքկներոյն՝ ասէին. (Պտմ. աղեքս.։)