va.

to make like a city.

ն.

Քաղաք կացուցանել. ի քաղաք փոխել ղանշէն վայրս.

Քաղաքացուցեր զանապատս մարդարէ քարոզիչ Ժմ. յն.։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես քաղաքացուցանեմ
դու քաղաքացուցանես
նա քաղաքացուցանէ
մեք քաղաքացուցանեմք
դուք քաղաքացուցանէք
նոքա քաղաքացուցանեն
Imparfait
ես քաղաքացուցանեի
դու քաղաքացուցանեիր
նա քաղաքացուցանէր
մեք քաղաքացուցանեաք
դուք քաղաքացուցանեիք
նոքա քաղաքացուցանեին
Aoriste
ես քաղաքացուցի
դու քաղաքացուցեր
նա քաղաքացոյց
մեք քաղաքացուցաք
դուք քաղաքացուցէք
նոքա քաղաքացուցին
Subjonctif
Présent
ես քաղաքացուցանիցեմ
դու քաղաքացուցանիցես
նա քաղաքացուցանիցէ
մեք քաղաքացուցանիցեմք
դուք քաղաքացուցանիցէք
նոքա քաղաքացուցանիցեն
Aoriste
ես քաղաքացուցից
դու քաղաքացուսցես
նա քաղաքացուսցէ
մեք քաղաքացուսցուք
դուք քաղաքացուսցջիք
նոքա քաղաքացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ քաղաքացուցաներ
դուք մի՛ քաղաքացուցանէք
Impératif
դու քաղաքացո՛
դուք քաղաքացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու քաղաքացուցանիջիր
դուք քաղաքացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու քաղաքացուսջի՛ր
դուք քաղաքացուսջի՛ք