s.

engraving;
— լուսագրական, heliographic engraving;
պողպատային —, steel engraving;
փայտեղէն —, wood engraving, wood-cut;
— ժանտաջրային, etching;
վաճառական փորագրութեանց, print-seller.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փորագրութիւն փորագրութիւնք
accusatif փորագրութիւն փորագրութիւնս
génitif փորագրութեան փորագրութեանց
locatif փորագրութեան փորագրութիւնս
datif փորագրութեան փորագրութեանց
ablatif փորագրութենէ փորագրութեանց
instrumental փորագրութեամբ փորագրութեամբք