adj.

bringing up delicately.

adj.

Փափկութեամբ սնուցիչ. առիթ փափուկ սննդեան.

առ ի գրգանօք եւ փափկասնոյց բարեկրութեամբք լցուցանել զվիճակեալսն։ Հալածական ի փափկասնոյցն եւ յանկարօտ բերեօք զուարճացեալ յամենալից տեղւոջէս. (Պիտ.։)

Դրախտ փափկասնոյց՝ զանազանափթիթ բողբոջիւք. (Թէոդոր. կուս.։)

Étymologie