s.

riches, opulence, abundance, wealth.

s.

πλοῦτος divitiae, opes, opulentia, copia. Ճոխութիւն. մեծութիւն. ընչեղութիւն. ինչք. հարստութիւն, մենծութիւն.

Որ յաղքատութեանն է փարթամութիւն, ի տկարութեանն զօրութիւն. (Առ որս. ՟Ժ՟Գ։)

Անդ ոչ ուրեք պետութիւն, եւ ո՛չ փարթամութիւն, կամ փառք, կամ զօրութիւն. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 42։)

Ընկալեալ զփառաց փարթամութիւն. (Յհ. կթ.։)

Զիմանալեացն փարթամութիւն (կամ փարթամ մեծութիւն). (Նար. կուս.։)

Յո՞րչափից զրկեցեր զանձն քո բարութեանց, եւ ուրախարար փարթամութեանց. (Մաշկ.։)

Արժանաւոր փարթամութեամբ վախճանեալ, բազում ինչս եւ ոսկի եթող նմին. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Դ։)

Ըստ փարթամութեան գերունակութեան տարբերեալ. (Պղատ. օրին. ՟Դ։)

Լայնաբար ասի.

Փարթամութեամբ բանից։ Փարթամութիւն իմաստութեան եւ գիտութեան։ Ամենաբարւոք փարթամութիւն վարուց. (Աթ. ՟Թ։ Ճ. ՟Գ.։ Սարկ. աղ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif փարթամութիւն փարթամութիւնք
accusatif փարթամութիւն փարթամութիւնս
génitif փարթամութեան փարթամութեանց
locatif փարթամութեան փարթամութիւնս
datif փարթամութեան փարթամութեանց
ablatif փարթամութենէ փարթամութեանց
instrumental փարթամութեամբ փարթամութեամբք