vn.

cf. Փայլեմ.

ձ.

cf. ՓԱՅԼԵՄ. չ.

Ի գոյն արեան կարմիր փայլիք, զոր ինքնակամ ձերով հեղիք։ Յամենայն հրապարակս փայլեցաւ. (Շ. եդես.։ Լմբ. պտրգ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Զարդափայլիմ

Լուսափայլիմ, եցայ

Voir tout