s.

cf. Ցոլումն.

s.

ՑՈԼԱՑՈՒԹԻՒՆ ՑՈԼԱՑՈՒՄՆ. cf. ՑՈԼՈՒՄՆ.

Հրացայտ ցոլացութեան ծծմբոյ զձեզ պտուտեալ. (Յհ. կթ.) (ա՛յլ ձ. ցոլացման)։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ցոլացումն ցոլացմունք
accusatif ցոլացումն ցոլացմունս
génitif ցոլացման ցոլացմանց
locatif ցոլացման ցոլացմունս
datif ցոլացման ցոլացմանց
ablatif ցոլացմանէ ցոլացմանց
instrumental ցոլացմամբ ցոլացմամբք