s.

seiner, fisherman.

s.

βάλλων σαγήνην qui jacit sagenam. Որսորդ. որսօղ ցանցիւ. արկօղ զցանց. ցանցիչ. ուռկանաւոր.

Ցանցորդքն եւ ուռկանաւորքն սուգ առցեն. (Ես. ՟Ժ՟Թ. 8։)

Օրինակ իմն գեղեցիկ ցանցորդի լի ձկամբք յերկիր թափեալ ցանցոյն՝ կայտռէին՝ յերեսս երկրին. (Խոր. ՟Բ. 82։)