vn.

to desire, to wish, to envy, to covet, to long for;
to desire inordinately, to covet greedily.

չ.

ՑԱՆԿԱՄ կամ ՑԱՆԿԱՆԱՄ. ἑπιθυμέω, ποθέω, ἑράω, ἰμείρομαι եւ այլն. concupisco, desidero, cupio, opto. գրի եւ ՑԱՆԳԱԼ, ՑԱՆԳԱՆԱԼ. Ցանկ կամ ի սպառ բերիլ սրտիւ առ իմն իբր յեզր բաղձանաց, կամ յայն ինչ՝ յոր յանգի յօժարութիւնն. բաղձալ. ըղձալ. անձկալ. փափաքել. տենչալ. տարփալ. եւ Տռփալ. յօժարիլ, պապակիլ, պասքիլ. սիրտը ուզել, կարօտնալ, աչք ձգել.

Անձն ամպարշտի ցանկայ չարեաց։ Մարմինն ցանկայ հակառակ հոգւոյ, եւ հոգի հակառակ մարմնոյ։ Յափշտակութեան մի՛ ցանկայք։ Եթէ ցանկայք աթոռոց եւ գաւազանաց իշխանութեան։ Ցանկայ եւ փափաքէ անձն իմ ի գաւիթս քո։ Ցանկանալով ցանկացեալ ես երթալ ի տուն հօր քոյ։ Մի՛ ցանկանար տան ընկերի քո, եւ մի՛ անդոյ նորա։ Մի՛ ցանկար կնոջ ընկերի քո։ Մի՛ ցանկանայցես։ Տայցես զարծաթն ընդ ամենայնի, որում ցանկանայցէ անձն քո։ Որոց եւ ցակասցի անձն քո։ Աւուր մարդւոյ ոչ ցանկացայ։ Ցանկացայ փրկութեան քում տէր։ Ցանկացեալ կերակրոյ։ Ցանկացեալ նոցա՝ առի։ Ցանկացեալ երեսաց քոց՝ գտի զքեզ։ Որ հայի ի կին մարդ՝ առ ի ցանկանալոյ նմա։ Զի՛նչ ցանկայ անձն քո։ Ամպարիշտ ցանկանայ զամենայն աւուրս զցանկութիւն չարեաց։ Եղէ ցանկացօղ դեղոյ նորա։ Հասանէ առ ցանկացօղս իւր.եւ այլն։

Բարւոյն եմք ցանկացօղք բնութեամբ. (Բրս. հց.։)

Բարւոյն ցանկալ բարի է։ Լաւութեանցն ցանկացօղ լիցի. (Յճխ. ՟Ե։ Եզնիկ.։)

Ցանկային մահակից լինել քաջ նահատակացն. (Եղիշ. ՟Ե։)

Միշտ ցանկայ մարդ անյայտիցն գիտակ լինել. (Գէ. ես.։)

Ցանկանային ի սուրբ աջոյ առն Աստուծոյ գտանել ձեռագրութիւն. (Փարպ.։)

Որ ոչ արդարոյ գործ է՝ այլոյ աշխարհի ցանկանալ, այլ անիրաւի. (Եզնիկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես ցանկամ
դու ցանկաս
նա ցանկայ
մեք ցանկամք
դուք ցանկայք
նոքա ցանկան
Imparfait
ես ցանկայի
դու ցանկայիր
նա ցանկայր
մեք ցանկայաք
դուք ցանկայիք
նոքա ցանկային
Aoriste
ես ցանկացայ
դու ցանկացար
նա ցանկացաւ
մեք ցանկացաք
դուք ցանկացայք
նոքա ցանկացան
Subjonctif
Présent
ես ցանկայցեմ
դու ցանկայցես
նա ցանկայցէ
մեք ցանկայցեմք
դուք ցանկայցէք
նոքա ցանկայցեն
Aoriste
ես ցանկացայց
դու ցանկասցիս
նա ցանկասցի
մեք ցանկասցուք
դուք ցանկասջիք
նոքա ցանկասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ցանկար
դուք մի՛ ցանկայք
Impératif
դու ցանկացի՛ր
դուք ցանկացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու ցանկասջի՛ր
դուք ցանկասջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ցանկամոլ

Voir tout