s.

seashore, country-side, beach, coast.

s.

Կէտ ցամաքի կից ընդ ծով. ծովափն. ծովեզր.

Ալեացն տատանելոց հասեալ ի ցամաքակէտն՝ ծիծաղեսցին. (Ագաթ.։)