s.

sour taste, acidity, acrity, pungency, acerbity, harshness.

s.

Տտիպն գոլ. թթուութիւն իմն անախորժ՝ զսպիչ կամ կծկիչ լեզուի, ո՛չ թթու կամ կծու, այլ կսկծեցուցիչ. որպէս ի տհաս միրգս եւ ի կեղեւս։ (Բժշկարան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տտպութիւն տտպութիւնք
accusatif տտպութիւն տտպութիւնս
génitif տտպութեան տտպութեանց
locatif տտպութեան տտպութիւնս
datif տտպութեան տտպութեանց
ablatif տտպութենէ տտպութեանց
instrumental տտպութեամբ տտպութեամբք