s.

batlet, rammer;
beetle, ram;
tewing-beetle.

s.

որ եւ ՏՈՓԻՉ, եւ ԹԱՓԻՉ. ξύλον fustis. Գործի տոփելոյ, որպէս բահ փայտեայ. փայտ. թակ, լաթ ծեծելու փատ.

Էառ ի թափչէ միոջէ զտոփանն։ Տոփանաւ հարեալ հանգոյն եղբօր տեառն. (Եւս. պտմ. ՟Բ։ եւ Ճ. ՟Բ.։ Երզն. լս.։ Գանձ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Արիստոփան, նեայ

Voir tout