- ՏՈՒԳԱՆ կամ ՏՈՒԳԱՆՔ. ζημία mulcta, paena, damnum καταλλαγή permutatio. իբր Տուժանք. Նոյն ընդ Տոյժ. տոյժք։ Փոխարէնն վնասուն, պատիժ.

Տուգանօք տուժեսցին։ Տուգանս պահանջել։ Եթէ ի տանջանս, եթէ ի տուգանս. (Ես. ՟Թ. 5։ ՟Ա. Եզր. ՟Ը. 27։ ՟Բ. Եզր. ՟Է. 26։)

Ո՛ տուգանիս։ Ո՛վ մեծի տուգանիս. (Ածաբ. կիպր.։ Սարգ. յկ. ՟Բ։)

Հարիւր դրամ տուգան տացէ։ Զտուգանն՝ զոր հրամայեն կանոնք, երկպատիկ տացեն. (Կանոն.։)

Մինչ դեռ ի պայքարին եւ կամ ի տուգանին իցեն. (Մխ. դտ.։)

որք ի հարցուկս երթան, տուգան կալցին։ Տուգան մի՛ առցէ։ Տուգանին հայր եւ մայր աղջկանն մի՛ իշխեսցեն. (Կանոն.։)

Եղիցի պատմուճանի տուգանք յաղթողիս. մեկնակ տուգան զգրաւին հատուսցէ։ Գրաւականին տուգանս հատուսցուք. եւ ի քէն մահու տուգանս փոխանակ անհաւանութեան պահանջեսցուք. (Փիլ. սամփս.։)

Տոյժն տուգանաց։ Ո՛վ տուգանացս։ Համբերել նայապէս զրպարտողացն տուգանաց. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 7։ Վրք. հց. ՟Ժ՟Բ։ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ա։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Տուգանեմ, եցի

Տուգանիմ, եցայ

Տուգանք, նաց

Voir tout