va.

to corroborate, to strengthen, to fortify, to consolidate.

ն.

Տալ տոկալ. տոկուն առնել. դիմացնել. տայանտրմագ. յն. τονόω intendo. ձգտել.

Փայծաղն գոլով պինդ բնութեամբ, պնդէ զնոսա եւ տոկացուցանէ. (Նիւս. բն. ՟Ի՟Է. (նոր ձեռ. սաստկացուցանէ)։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես տոկացուցանեմ
դու տոկացուցանես
նա տոկացուցանէ
մեք տոկացուցանեմք
դուք տոկացուցանէք
նոքա տոկացուցանեն
Imparfait
ես տոկացուցանեի
դու տոկացուցանեիր
նա տոկացուցանէր
մեք տոկացուցանեաք
դուք տոկացուցանեիք
նոքա տոկացուցանեին
Aoriste
ես տոկացուցի
դու տոկացուցեր
նա տոկացոյց
մեք տոկացուցաք
դուք տոկացուցէք
նոքա տոկացուցին
Subjonctif
Présent
ես տոկացուցանիցեմ
դու տոկացուցանիցես
նա տոկացուցանիցէ
մեք տոկացուցանիցեմք
դուք տոկացուցանիցէք
նոքա տոկացուցանիցեն
Aoriste
ես տոկացուցից
դու տոկացուսցես
նա տոկացուսցէ
մեք տոկացուսցուք
դուք տոկացուսցջիք
նոքա տոկացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տոկացուցաներ
դուք մի՛ տոկացուցանէք
Impératif
դու տոկացո՛
դուք տոկացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու տոկացուցանիջիր
դուք տոկացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու տոկացուսջի՛ր
դուք տոկացուսջի՛ք