adj.

where is an assemblage of children.

adj.

Ուր իցէ երամ տղայոց. խմբեալ ի տղայոց.

Տղայերամ մանկունք սուրբ եկեղեցւոյ։ Տղայերամ ժողովուրդ. (Թէոդոր. խչ.։ Տօնակ.։)