vn.

to be or become a child;
to behave as a child;
to act the child;

fig.

to grow or become young again.

չ.

νηπιάζω pueresco, infans sum. Տղայ լինել. մանկանալ.

Հին աւուրցն տղայացաւ. (ՃՃ.։ Շ. խոստ.։)

Որ տղայացաւն այսօր յանարատ ի կուսէն։ Անսկիզբն որդի անճառաբար տղայացեալ՝ ի խանձարուրս պատեցար. (Շար.)

Ունելով ի գիրկս իւր զտղայացեալն աստուած մեր։ Յառաջեալ տղայք տղայացելոյն. (Վրք. հց.։ Շ. տաղ.։)

ՏՂԱՅԱՆԱԼ. Լինել իբրեւ զտղայ՝ ըստ անմեղութեան կամ ըստ տխմարութեան.

Մի՛ լինիք տղայք մտօք, այլ ի չարեաց տղայացարո՛ւք. (՟Ա. Կոր. ՟Ժ՟Դ. 20։)

Ոչ ի չարիս, այլ առ բարիս գործել տղայացար։ Օրիորդս զայնոսիկ կոչէ, որք ի մեղաց տղայացան. (Մաշկ.։ Նար. երգ.։)

ՏՂԱՅԱՆԱԼ. Մատաղանալ. առուգանալ.

Որպէս նորոգին տղայանան օձք եւ արծուիք մարմնովք իւրեանց, եւ ոչ ամօք, սոյնպէս եւ սառռա եւ աբրահամ. (Եփր. ծն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես տղայանամ
դու տղայանաս
նա տղայանայ
մեք տղայանամք
դուք տղայանայք
նոքա տղայանան
Imparfait
ես տղայանայի
դու տղայանայիր
նա տղայանայր
մեք տղայանայաք
դուք տղայանայիք
նոքա տղայանային
Aoriste
ես տղայացայ
դու տղայացար
նա տղայացաւ
մեք տղայացաք
դուք տղայացայք
նոքա տղայացան
Subjonctif
Présent
ես տղայանայցեմ
դու տղայանայցես
նա տղայանայցէ
մեք տղայանայցեմք
դուք տղայանայցէք
նոքա տղայանայցեն
Aoriste
ես տղայացայց
դու տղայասցիս
նա տղայասցի
մեք տղայասցուք
դուք տղայասջիք
նոքա տղայասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տղայանար
դուք մի՛ տղայանայք
Impératif
դու տղայացի՛ր
դուք տղայացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու տղայասջի՛ր
դուք տղայասջի՛ք