s.

child's funeral.

s.

ՏՂԱՅԱԹԱՂ ՏՂԱՅԱԹԱՂՈՒՄՆ. Թաղումն մանկանց տղայոց. կարգ պաշտաման ի թաղման նոցա.

Տղայաթաղ։ Կանոն տղայաթաղի, կամ տղայաթաղման. (Մաշտ.։)

Վասն մանկանցն է կարգեալ տղայաթաղ։ Առնէք նոցա տղայաթաղ անմեղի, եւ ոչ աշխարհաթաղ, որպէս կարօտելոյ մաքրութեան. (Մխ. ապար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տղայաթաղումն տղայաթաղմունք
accusatif տղայաթաղումն տղայաթաղմունս
génitif տղայաթաղման տղայաթաղմանց
locatif տղայաթաղման տղայաթաղմունս
datif տղայաթաղման տղայաթաղմանց
ablatif տղայաթաղմանէ տղայաթաղմանց
instrumental տղայաթաղմամբ տղայաթաղմամբք