s.

ignorance, simplicity, silliness, idiocy.

s.

ἁμάθεια ignorantia. Տխմարն գոլ. տգիտութիւն. անուսումնութիւն. տհաս միտք կամ խորհուրդ.

Խոստովանի զտխմարութիւնն, եւ ուսանի ի ճշմարտութենէն. (Սեբեր. ՟Է։)

Յաջողութիւն եւ տխմարութիւն առ միմեանս օգուտս գործեն։ Առնել կռիւս տխմարութեամբ իւրեանց։ Որպէս նոքայն առ տխմարութեան կարծեցին։ Զվերելակին տխմարութիւնյանհրահանգն ելոյ յանդիման կացուցանէ. (Յճխ. ՟Է։ Կանոն.։ Եզնիկ.։ Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տխմարութիւն տխմարութիւնք
accusatif տխմարութիւն տխմարութիւնս
génitif տխմարութեան տխմարութեանց
locatif տխմարութեան տխմարութիւնս
datif տխմարութեան տխմարութեանց
ablatif տխմարութենէ տխմարութեանց
instrumental տխմարութեամբ տխմարութեամբք