vn.

to be spoiled, disordered, corrupted.

չ.

Տխեղծ լինել. խանգարիլ.

Տխեղծանան եւ զգայութիւնք (ի գինւոյ). (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես տխեղծանամ
դու տխեղծանաս
նա տխեղծանայ
մեք տխեղծանամք
դուք տխեղծանայք
նոքա տխեղծանան
Imparfait
ես տխեղծանայի
դու տխեղծանայիր
նա տխեղծանայր
մեք տխեղծանայաք
դուք տխեղծանայիք
նոքա տխեղծանային
Aoriste
ես տխեղծացայ
դու տխեղծացար
նա տխեղծացաւ
մեք տխեղծացաք
դուք տխեղծացայք
նոքա տխեղծացան
Subjonctif
Présent
ես տխեղծանայցեմ
դու տխեղծանայցես
նա տխեղծանայցէ
մեք տխեղծանայցեմք
դուք տխեղծանայցէք
նոքա տխեղծանայցեն
Aoriste
ես տխեղծացայց
դու տխեղծասցիս
նա տխեղծասցի
մեք տխեղծասցուք
դուք տխեղծասջիք
նոքա տխեղծասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ տխեղծանար
դուք մի՛ տխեղծանայք
Impératif
դու տխեղծացի՛ր
դուք տխեղծացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու տխեղծասջի՛ր
դուք տխեղծասջի՛ք