s.

sadness, grief, affliction, sorrow;
mourning.

s.

Տխրութիւն. թախծութիւն. սուգ.

Խանդակաթս տխատանք, հեղձամղձուկ առնել զթշուառականս յարձակին այր. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տխատանք
accusatif տխատանս
génitif տխատանաց
locatif տխատանս
datif տխատանաց
ablatif տխատանաց
instrumental տխատանաւք