adj.

strengthened by God.

adj.

Տերամբ զօրացեալ. կամ Տիրապէս զօրեղ. քաջազօր. տոկուն.

Լուսապատրոյկ ճաճանչեղ՝ տիրազօր ճարպաւորական, եւ այլն. (Նար. մծբ.։)