va.

to discolour, to cause to lose colour, to render pale, to tarnish.

ն.

μαραίνω macero. Այլայլել եւ աղաւաղել զգոյն. գունը աւրել.

Ցաւք հասանիցեն, եւ զգոյն տժգունիցեն, եւ զգեղն եղծանիցեն. (Ոսկ. եբր.։)