va.

to announce loudly, with shouts and cries, to cry aloud, to shout;
to celebrate, to publish.

ներգործական բայ. չէզոքական բայ.

ներգործական բայ չէզոքական բայ Իբր յն. διασαλπίζω divulgo, pervulgo (velut tuba). Ի տար փողել. քաջահնչօղ ձայնիւ ազդել. քարոզել. աւետարանել. հռչակել իբրու փողով.

Տեսեալ զքերոբէն ... տարփողելով սրբուհւոյն. (Շար.։)

Ձայնէր ի վիմին հրեշտակապետն այսօր, տարփողէր կանանցն զուարթ, յարեաւ խաչելեալն. (Շ. տաղ.։)

Տարփողելով հրեշտակին՝ ձայնէր. (Գանձ.։)