s.

authority of a mistress or matron.

s.

οἱκουρία adsiduitas domestica. Գործ եւ պաշտօն տանտիկնոջ.

Վասն որդիս ծնանելոյ եւ մանկունս սնուցանելոյ, վասն տանտիկնութեան եւ տնտեսութեան. (Ոսկ. եփես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif տանտիկնութիւն տանտիկնութիւնք
accusatif տանտիկնութիւն տանտիկնութիւնս
génitif տանտիկնութեան տանտիկնութեանց
locatif տանտիկնութեան տանտիկնութիւնս
datif տանտիկնութեան տանտիկնութեանց
ablatif տանտիկնութենէ տանտիկնութեանց
instrumental տանտիկնութեամբ տանտիկնութեամբք