np.

Tajiks.

Other definitions containing this entry

Նաւակ, աց

boat, bark, barge;
— գետոյ, wherry, sculler;
— վենետկեան, gondola;
տաճիկ —, caic;
անգղիական —, outrigger;
— նաւու, yawl, skiff, shaloop;
— տափարակ, ferry-boat, lighter;
վարձ, սակ —ի, tariff, rate.


Ուղտ, ուց

camel;
մատակ —, she-camel;
տաճիկ —, dromedary;
զ—ու զձայն ածել, to bellow like a camel.


Voir tout

s.

ἅραψς, ἅραβες araba, arabes σαρακηνός saracenus. այսինքն ընթացիկ. արագոտն. վազուկ. պ. թազի. եբր. արէպ, արապ. որ եւ Արաբացի, Սարակինոս, Հագարացի. Ազգ արաբացւոց արօտականաց կամ խաշնարածաց՝ վրանօք շրջողաց այսր անդր.

Ընդ առաջ եղեն նմա տաճիկք իբրեւ հինգ հազար եւ հինգ հարիւր հեծեալ. յն. արաբք. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Բ. 10։)

Տաճիկք (յն. սարակինոսք) եւ իսմայէլացիք։ Սկիւթիանոս ոմն էր յեգիպտոսէ՝ տաճիկ (յն. ստրակինոս) տոհմաւ. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 3։ Կոչ. ՟Զ։)

Ի տաճկաց պետութենէ. (Արծր. ՟Ա. 1։)

adj.

ՏԱՃԻԿ. ա. δρομάς dromedarius, currens. Մակդիր երագոտն կենդանեաց՝ մանաւանդ տաճկաստանի կամ արաբիոյ. յորս նշանաւոր է սուրհանդակ ուղտն. էճին տէվէսի. որպէս եւ սրընթաց շունն ըստ պարսից ասի, եւ երագընթաց երիվարն, էսպի թազի կամ թազի սիւվար. տե՛ս ԹԱԶԵԼ. եւ ԸՆԹԱՑՔ.

Տաճիկ ուղտուք արձակէ ի հայս. եւ ընդ սակաւ աւուրս եկին բերին։ Բայց միայն մերուժանն ի տաճիկ ձի նստեալ փախչէր. (Բուզ. ՟Դ. 54. եւ 47։)

Առաքեաց տաճիկ ձի հազար։ Տաճիկ երիվարաւն զհետ մտեալ. (Հ։ եւ Ուռպ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Տաճիկ, ճկաց

Voir tout