va.

to give repose in paradise.

adj.

Տիրապէս հանգուցանել. փոխել ի հանգիստ.

Որ վերահանգոյց զամենեսեան ի մահուանէ յանմահութիւն. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես վերահանգուցանեմ
դու վերահանգուցանես
նա վերահանգուցանէ
մեք վերահանգուցանեմք
դուք վերահանգուցանէք
նոքա վերահանգուցանեն
Imparfait
ես վերահանգուցանեի
դու վերահանգուցանեիր
նա վերահանգուցանէր
մեք վերահանգուցանեաք
դուք վերահանգուցանեիք
նոքա վերահանգուցանեին
Aoriste
ես վերահանգուցի
դու վերահանգուցեր
նա վերահանգոյց
մեք վերահանգուցաք
դուք վերահանգուցէք
նոքա վերահանգուցին
Subjonctif
Présent
ես վերահանգուցանիցեմ
դու վերահանգուցանիցես
նա վերահանգուցանիցէ
մեք վերահանգուցանիցեմք
դուք վերահանգուցանիցէք
նոքա վերահանգուցանիցեն
Aoriste
ես վերահանգուցից
դու վերահանգուսցես
նա վերահանգուսցէ
մեք վերահանգուսցուք
դուք վերահանգուսցջիք
նոքա վերահանգուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ վերահանգուցաներ
դուք մի՛ վերահանգուցանէք
Impératif
դու վերահանգո՛
դուք վերահանգուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու վերահանգուցանիջիր
դուք վերահանգուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու վերահանգուսջի՛ր
դուք վերահանգուսջի՛ք