s.

name, appellation.

s.

ἑπίκλησις appellatio. Մակակոչութիւն. անուանակոչութիւն.

Ի ձեռն երկաքանչիւրոցն անուանացն վերակոչութեան (սիմոն պետրոս). (Նանայ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif վերակոչութիւն վերակոչութիւնք
accusatif վերակոչութիւն վերակոչութիւնս
génitif վերակոչութեան վերակոչութեանց
locatif վերակոչութեան վերակոչութիւնս
datif վերակոչութեան վերակոչութեանց
ablatif վերակոչութենէ վերակոչութեանց
instrumental վերակոչութեամբ վերակոչութեամբք