s.

cf. Սփոփանք.

cf. ՍՓՈՓՈՒԹԻՒՆ.

Զոր ըսփոփմամբ ծերատածեալ, յաշխատութեանցըն հանգուցեալ. (Շ. վիպ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif սփոփումն սփոփմունք
accusatif սփոփումն սփոփմունս
génitif սփոփման սփոփմանց
locatif սփոփման սփոփմունս
datif սփոփման սփոփմանց
ablatif սփոփմանէ սփոփմանց
instrumental սփոփմամբ սփոփմամբք