ἰερουργῶν, ἰερουργός consecrans, sacrificans. Նուիրագործօղ. նուիրակատար. սրբազնակատար. սրբարար.

Սերովբէ՝ սրբազնագործ ի մարգարէին մաքրութիւն։ Ամենասրբազանիցն սրբազնագործն։ Սրբազնագործիցն զարդ (այսինքն դաս) մաքրէ զանկատարսն. (Դիոն. երկն. եւ Դիոն. եկեղ.։)