s.

Ստորանկիլն՝ ըստ ամենայն առման.

Նշանակէ զտասն ստորոգութիւնսն, որք ընդ էիւն ունին զստորանկումն. (Լծ. սահմ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ստորանկումն ստորանկմունք
accusatif ստորանկումն ստորանկմունս
génitif ստորանկման ստորանկմանց
locatif ստորանկման ստորանկմունս
datif ստորանկման ստորանկմանց
ablatif ստորանկմանէ ստորանկմանց
instrumental ստորանկմամբ ստորանկմամբք