adj.

περιγράπτος circumscriptus. Պարագրեալ. սահմանեալ. շրջագայեալ. եւ Պարագրեալի.

Եւ յոր երկինք չեն բավական՝ կնքի յայրին պարագրական։ Է եւ քաղաք յիս պանծալի պարագրական, յոր աշտարակք կենդանատիպք երկոտասան. (Շ. խոստով. եւ Շ. իմ. եղակ.։)

Ի պարադրական տեղւոջ (աստեղաց). (Բրս. ծն.։)

Բովանդակեցաւ ի պարագրական բնութիւն վասն այնորիկ. (Սարկ. մարդեղ.։)