Իբր Պարագայեալ. շուրջ պատեալ.

Անդ էր տեսանել պարագացեալ զբազմութիւն պտղաբերացն՝ զնռնենեաց եւ զխնձորեաց (այլ ձ. պարագայեալ. եւ այլ՝ պարակցեալ). (Պիտ։)