va.

to spread an odour everywhere.

ն.

Շուրջանակի ընդ ամենայն կողմն բուրել.

Բուրուառ շնորհաց էր ստեփանոս՝ սրբութեանցն պարաբուրելով զխունկսն. (Պրոկղ. ի ստեփ.։)