cf. պատրողութիւն.

Ստեղծիչ բանք սնոտեացն ի պատրութիւն. (Շար.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif պատրութիւն պատրութիւնք
accusatif պատրութիւն պատրութիւնս
génitif պատրութեան պատրութեանց
locatif պատրութեան պատրութիւնս
datif պատրութեան պատրութեանց
ablatif պատրութենէ պատրութեանց
instrumental պատրութեամբ պատրութեամբք