adj.

φιλαίτιος querulus, contentiosus. Սիրօղ զպատճառանս. պատճառախնդիր. պատճառներ փնտըռօղ. վէսիլէ՝ մահանա արայան.

Ասասցեն մեզ չարքն եւ պատճառասէրքն. (Կիւրղ. գանձ.։)

Զպատճառսն ի բաց մաքրեցաք զպատճառասիրաց. (Երզն. լս.։)