adj.

Ունօղ զզօրութիւն պատժելոյ. պատժաւորական. պատժական.

Ոչ բանայր զբերանն պատժողական հրամանաւ չարչարողացն. (Լմբ. պտրգ.։)

Արգել զպատժողական զօրութիւն, եւ կամաւ յանձն էառ զմահ. (Լծ. կոչ.։)