s.

head-stall;
frontlet.

s.

Պահպանակ եւ զարդ երիվարաց իբրեւ զշռնչանս.

Զերիվարս եւ զհեծեալս նոցա զինեալ սպառազինուք, շըռընչապահս ձիոցն, եւ տաշտս գաւակացն, եւ մանեակս զանգակեալս, եւ մահիկս լուսնաձեւս. (Արծր. ՟Գ. 2։)