s.

respiration.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif շնչողութիւն շնչողութիւնք
accusatif շնչողութիւն շնչողութիւնս
génitif շնչողութեան շնչողութեանց
locatif շնչողութեան շնչողութիւնս
datif շնչողութեան շնչողութեանց
ablatif շնչողութենէ շնչողութեանց
instrumental շնչողութեամբ շնչողութեամբք