va.

to aim or level a blow at;

gr.

to accentuate.

ն.

ՇԵՇՏԵԼ. Շերտ կտրել. (որպէս գրի յայլ ձեռ) սրածայր ձեւել, ճեղքել.

Իբրեւ տապարօք շեշտակի շեշտեալ զծառ. (Յհ. կթ.։) (Իսկ ըստ քերականաց՝ Սրել կամ սո՛ւր հնչել զձայն։)