va.

to join together, to conjoin, to unite.

ն.

συνδέω colligo, conjungo. Կապակցել. կցել. զօդել. յարել. զուդել. միաւորել. իրարու կապել, կապկըպել

Շաղկապ է բառ, որ շաղկապէ զտրամախոհութիւնն. (Թր. քեր.։)

հասարակայն (փոյթ) շաղկապէ, եւ յատուկն օձտէ զքաղաքն, (Պղատ.օրին. ՟Բ։)

Շաղկապէ զերկաքանչիւրսն բնութիւնս։ Շաղկապողիս ընդ ինքեան զմահկանացուս ընդ անմահիցն. (Նիւս. բն.։)

Յորովայնսն զմարմինսն ստեղծանէ, եւ զհոգիսն շաղկապէ. (Նանայ.։)

Այսլպիսի կցորդութեամբ շաղկապեալ։ Երից հարիւրոց եւ տասանց վեցից յօդիւք շաղկապեցար։ Որ զսիրոյն յօդուած շաղկապէ ի մի առ եկեղեցի. (Նար. ՟Ի՟Զ. ՟Խ՟Զ։)

Կամ կապել կաշկանդել. պրկել. շաղել. իլ. շաղապատիլ. պատատիլ. Հեփեստոս յորոգայթս զարէս շաղկապեաց. (Նոննոս.։)

Ետես շաղկապեալ (կամ շաղկապատեալ ըսր յն. περιπεπλεγμένον ) զնովաւ զամոնայ (չաստուածն). (Պտմ. աղեքս.։)

Գաղձն վնասակար բուսանի մերձ առ տունկ, եւ շաղկապի զնովաւ. (Կիր. ՟ը. խհ.։)