cf. Անօսր;
with its derivatives.

Other definitions containing this entry

Անօսրեմ, եցի

cf. Անօսրացուցանեմ.


Անօսրիմ, եցայ

cf. Անօսրանամ.


Յօն, ի, յօնք, նից, նաց

lofty countenance, stately look, superciliousness, haughtiness;
— սեաւ, կամարաձեւ, թաւ, անօսր, նրբին, ի վայր անկեալ, ամբարհաւաճ, սպառնալից, dark, finely arched, bushy, thin, small, hanging, haughty, threatening eyebrow;
ամբառնալ զ—ս, զ—ս վեր ի վայր տանել, to raise the brows through superciliousness, to put on an arch look, to look arch;
վանել զ—ն, to put off pomp or pride;
պռստել, ի վեր պրկել զ—ս, to frown, to knit the brow, to look sour or angry;
զ—սն հանել, to paint the eyebrows;
—օք ակնարկել, to wink, to wink at.


Voir tout

cf. ԱՆՕՍՐ, եւ ԱՆԳԱՅՏ. λεπτός tenuis

Փոքր էր յանձնէ եւ նօսր ոսկերօք. (Խոր. ՟Գ. 6։)

Նօսր բնութեամբ հողմոցն. (Շիր.։)

Նօսր պարզագոյն ամպ։ Նօսր գետին (այսինքն նօսրահող). (Վստկ. ՟Ժ՟Բ. ՟Ի։)

Ի կաւոց ոչ լինին պարուտակք (աչաց) նօսունք, եւ ոչ բիբք զարդարին. (Պրպմ. ձ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անօսր, ից

Անօսրագոյն

Անօսրաթեւ

Անօսրամասն

Անօսրամարմին

Անօսրանամ, ացայ

Անօսրացուցանեմ, ուցի

Անօսրեմ, եցի

Անօսրիմ, եցայ

Անօսրութիւն, ութեան

Նօսրահեր

Նօսրահող

Նօսրասանտր

Voir tout