adj.

Յառաջնմէ յարկեալ՝ կառուցեալ. կանխաւ շինեալ.

Զպատիւ հրաշազարդ փառաց սորա ընդ անուամբ յառաջնայարկ տաճարին պարփակեալ. (Անան. եկեղ։)