cf. ՅԱՌԱՋԱՁԳՈՒԹԻՒՆ.

Փոքր փոքր յառաջձգութեամբ ընդունելութիւն (կատարման). (Կոչ. ՟Ժ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif յառաջձգութիւն յառաջձգութիւնք
accusatif յառաջձգութիւն յառաջձգութիւնս
génitif յառաջձգութեան յառաջձգութեանց
locatif յառաջձգութեան յառաջձգութիւնս
datif յառաջձգութեան յառաջձգութեանց
ablatif յառաջձգութենէ յառաջձգութեանց
instrumental յառաջձգութեամբ յառաջձգութեամբք